Tanpri ekri non w egzakteman jan l parèt nan lisans machin nan, ansanm ak yon adrès imel ki kòrèk:
Non paran/responsab: (Obligatwa)
Siyati paran/responsab: (Obligatwa)
Adrès imel: (Obligatwa)
Kreye yon modpas: (Omwen 6 karaktè)
Reantre modpas la: (Obligatwa)